Privacyverklaring

Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wilhelminapark 15, 5911 EC Venlo
info@eugeneschreinemachers.nl
077 – 354 44 02 / 077 – 352 02 13 / 06 – 12 07 11 58

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achterna(a)m(en)

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Burgerlijke staat

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Salarisgegevens

 • Werkgever c.q. uitkeringsinstantie(s)

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eugeneschreinemachers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;

 • Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs) tussen zit. Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows 10.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
(Categorie) persoonsgegevens
Bewaartermijn: wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

(Categorie) derden
Derden behoren o.a. toe aan: notariskantoren en huurcheck systeem.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs gebruikt geen technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eugeneschreinemachers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@eugeneschreinemachers.nl.

Versie 2018_1